Organele Baroului

Consiliul Baroului

Despre Consiliul Baroului :

Art. 55
(1)Consiliul baroului este format din 5 până la 21 de membri, aleşi pe o durată de 4 ani, dintre avocaţii cu drept de exercitare a profesiei şi o vechime neîntreruptă de cel puţin 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr.

(2)Consiliul baroului are următoarele atribuţii:
a)adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;
b)duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Congresului avocaţilor, Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;
c)întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept;
d)adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;
e)verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;
f)hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;
g)soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;
h)verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat; autorizează funcţionarea acestor forme; organizează şi ţine evidenţa lor;
i)identifică şi sesizează organelor judiciare competente cazurile de exercitare sub orice formă a activităţii specifice de avocat de către persoane care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou sau, înscrise fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;
j)coordonează activitatea filialei sau sucursalei Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) din raza de competenţă şi exercită controlul activităţii acesteia la sesizarea Consiliului de administraţie al C.A.A. sau a Consiliului U.N.B.R., independent de dreptul propriu de control al Consiliului de administraţie al C.A.A. sau al Consiliului U.N.B.R.;
k)organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;
l)organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei;
m)sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;
n)suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;
o)soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;
p)stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;
q)acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;
r)aprobă organigrama, statul de funcţii şi angajează personalul baroului;
s)întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale, şi administrează patrimoniul baroului;
ş)prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;
t)alege prodecanul baroului;
ţ)soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;
u)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în alte acte normative.

Art. 56
(1)Şedinţele consiliului baroului sunt convocate de decan sau de înlocuitorul acestuia. Consiliul poate fi convocat şi de o treime din membrii acestuia.
(2)Consiliul baroului lucrează legal în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.rt. 55

(1)Consiliul baroului este format din 5 până la 21 de membri, aleşi pe o durată de 4 ani, dintre avocaţii cu drept de exercitare a profesiei şi o vechime neîntreruptă de cel puţin 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr.

(2)Consiliul baroului are următoarele atribuţii:

a)adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;

b)duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Congresului avocaţilor, Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;

c)întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept;

d)adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;

e)verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

f)hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;

g)soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;

h)verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat; autorizează funcţionarea acestor forme; organizează şi ţine evidenţa lor;

i)identifică şi sesizează organelor judiciare competente cazurile de exercitare sub orice formă a activităţii specifice de avocat de către persoane care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou sau, înscrise fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;

j)coordonează activitatea filialei sau sucursalei Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) din raza de competenţă şi exercită controlul activităţii acesteia la sesizarea Consiliului de administraţie al C.A.A. sau a Consiliului U.N.B.R., independent de dreptul propriu de control al Consiliului de administraţie al C.A.A. sau al Consiliului U.N.B.R.;

k)organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;

l)organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei;

m)sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;

n)suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;

o)soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

p)stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;

q)acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;

r)aprobă organigrama, statul de funcţii şi angajează personalul baroului;

s)întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale, şi administrează patrimoniul baroului;

ş)prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;

t)alege prodecanul baroului;

ţ)soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;

u)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în alte acte normative.

Art. 56

(1)Şedinţele consiliului baroului sunt convocate de decan sau de înlocuitorul acestuia. Consiliul poate fi convocat şi de o treime din membrii acestuia.

(2)Consiliul baroului lucrează legal în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

IOANA Luminita

Titlu ştiinţific: Licentiat in drept

Instante: Toate instantele

CATANICIU Radu

Titlu ştiinţific: Licentiat in drept

Instante: Toate instantele

CURSARU Nina

Titlu ştiinţific: Licentiat in drept

Instante: Toate instantele

LAZAR Laura Aurora

Titlu ştiinţific: Licentiat in drept

Instante: Toate instantele

POPESCU Brandusa Doina

Titlu ştiinţific: Licentiat in drept

Instante: Toate instantele

PREDESCU Florina

Titlu ştiinţific: Licentiat in drept

Instante: Toate instantele

PREOTEASA OANCEA Mariana Valeria

Titlu ştiinţific: Licentiat in drept

Instante: Toate instantele

STANESCU Paul Octavian

Titlu ştiinţific: Licentiat in drept

Instante: Toate instantele

HORJESCU Marius

Titlu ştiinţific: Licentiat in drept

Instante: Toate instantele

SERBAN BARBU Dorin

Titlu ştiinţific: Licentiat in drept

Instante: Toate instantele