Diverse

Examen 2017

ANUNŢ

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA organizează examen de primire în profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017. [...descarcă (.pdf)]

Acte necesare pentru inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat [...descarcă]

CERERE de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat și de admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. [...descarcă]

HOTĂRÂREA nr. 223, 23 martie 2017

În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a) și b) și ale art. 86-90 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 277-287 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R. ) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere propunerea înaintată de Grupul de lucru constituit prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 156/03 septembrie 2016, astfel cum a fost completat în urma ședinței Consiliului U.N.B.R. din 17.12.2016,

ținând cont de dezbaterile din ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R. ),

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 23 martie 2017, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină din cadrul U.N.B.R., prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .

Art. 3 – Barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea Regulamentului la cunoștința avocaților și a comisiilor de disciplină din cadrul acestora și pentru punerea sa în aplicare.

Hotarare Consiliu 223-2017_Reg com discipl.pdf

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ

CONSILIUL FILIALEI ARGEŞ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

În temeiul art. 53 urm. din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi art. 40 urm. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de activitate al Baroului Argeş/2016;

2. Prezentarea situaţiei economico-financiare/2016;

3. Raportul Comisiei de Disciplină/2016;

4. Prezentarea raportului de activitate şi situaţia economico-financiară ale Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2016;

5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Argeş/2017;

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2017;

7. Alegerea delegatilor la Congres.

Candidaturile pentru alegerea candidaţilor la Congres se vor depune la Secretariatul Baroului Argeş până la data de 15.02.2017, orele 16.

8. Diverse – discuţii

Adunarea se va desfăşura sâmbătă, 25 februarie 2017, începând cu orele 9,30 la Hotelul „Ramada” Piteşti.

În caz de neîntrunire a quorum-ului se va face aplicarea art. 54 din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată.

Anunţ privind organizarea unei sesiuni de instruire cu privire la tehnicile şi metodele pentru predarea educaţiei juridice în şcoli şi licee

În atenţia avocaţilor din Baroul Argeş,

Joi, 8 decembrie, între orele 16-20, la Casa de Curltură "Adriana Trandafir" Bascov, [...mai mult]

Anunt.pdf

Anunţ privind evenimentul "Accesul la justiţie"

ANUNT

In atentia tuturor membrilor Baroului Arges

Consiliul Baroului Arges

are onoare sa va invite luni, 5 decembrie 2016, orele 14.00,

la Curtea de Apel Pitesti,

la manifestarile organizate pentru marcarea

« Zilei Europene a Avocatilor »

Tema evenimentului : « Accesul la justitie »

In cadrul evenimentului, va avea loc ceremonia depunerii juramantului de avocatii stagiari primiti in profesie in anul 2016.

In incheiere, Teatrul Al. Davila va prezenta piesa de teatru

« Justitie » de I.L.Caragiale,

pe scena si in decorul real al salii de judecata nr. 2 a Curtii de Apel Pitesti.


Cu aleasa consideratie,

Decanul Baroului Arges,

Av. Luminita Ioana

REZULTATE VALIDARE DOSARE EXAMEN PRIMIRE IN PROFESIE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

BAROUL ARGEŞ

TABEL NOMINAL

CU REZULTATELE VALIDĂRII DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016, CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI BAROULUI ARGEŞ DIN DATA DE 18.08.2016

PENTRU DOBÂNDIREA TITLULUI DE AVOCAT STAGIAR –

- PENTRU DOBÂNDIREA TITLULUI DE AVOCAT DEFINITIV -

Rezultatele validării dosarelor au fost afişate în data de 18.08.2016, orele 15,00 la sediul Baroului Argeş.

Contestaţiile se pot depune la sediul Baroului Argeş din Piteşti, str. I.C. Brătianu, nr. 42 sau prin fax la nr. 0248/213066,

în 24 de ore de la afisarea rezultatelor.

ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016

Data începerii desfășurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii nr. 30 a Consiliului U.N.B.R. din data de 12 decembrie 2015.

Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic – aplicativ, distinct, în funcție de vocația candidaților de a dobândi titlul profesional de avocat stagiar sau titlul profesional definitiv.

Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt:

– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

– drept civil;

– drept procesual civil;

– drept penal;

– drept procesual penal.

Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată și aprobată de Consiliul U.N.B.R..

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 98 din 04.06.2016 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, publicată pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

Arondarea candidaților pentru susținerea examenului este cea stabilită prin Hotărârea nr. 97 din 04.06.2016 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2016 și se va face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a se putea înscrie în alt barou, astfel:

  • I. N.P.P.A. central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Constanța, Tulcea și Dâmbovița;
  • Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;
  • Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramureș;
  • Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;
  • Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
  • Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
  • Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

– Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

– Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

– În perioada 18 – 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

– În perioada 22 – 24 august 2016 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

– În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

– Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2016 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

– Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.

Comunicat de presă

COMUNICAT

Consiliul Baroului Arges ia o pozitie ferma impotriva modalitatii in care opinia publica a fost indusa in eroare, prin discutiile si afirmatiile ministrului justiei referitoare la faptul ca in proiectul de Lege pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat ar exista o “imunitate absoluta” pentru avocati, in realitate proiectul de lege avand ca scop exclusiv protejarea dreptul constitutional la aparare al oricarei persoane, in justitia civila sau penala.

Ideea ca avocatii s-ar bucura de o “imunitate”, a fost promovat in presa dar acest fapt nu este altceva decat incalcarea dreptului constitutional la aparare si acest fapt a determinat o profunda ingrijorare a intregului corp al avocatilor in legatura cu directia spre care se indreapta statul de drept din Romania.

Protejarea confidentialitatii dintre client si avocat, regula recunoscuta in toate democratiile lumii, face parte din dreptul la aparare, fara de care nu exista stat de drept.

Propunerile legislative de protejare a confidentialitatii dintre avocat si client sunt conforme cu sensul pe care Romania este obligata sa il urmeze daca doreste sa ramana o tara care impartaseste valorile comune ale spatiului european.

Baroul Arges sustine poziţia Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, care a constatat că “s-a produs o dezinformare cu privire la obiectivele și finalitatea acestui demers legislativ, cu consecințe grave asupra garantării dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil al cetățenilor care apelează la avocat”.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 76/2016

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 76

24 martie 2016

În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avoca, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 24 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat de Congresul Avocaţilor din 15-16 iunie 2012;

Având în vedere propunerea făcută de vicepreşedintele C.A.A. domnul avocat Aurel Despa, care a fost însuşuită de Consiliul de Administraţie al C.A.A.;

Pentru corelarea nivelului contribuţiei maxime cu valoarea venitului de referinţă aferente perioadei aprilie 2013-decembrie 2015, când contribuţia maximă plătită conducea la acumularea unui număr inferior maximului de 5 puncte de pensie (4,80769, în 2013, 4,75041, în 2014 şi 4,67998, în 2015),

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în şedinţa din 24.03.2016,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Avocaţii care au achitat contribuţia maximă în perioada aprilie 2013 – decembrie 2015 au posibilitatea de a achita diferenţa pentru obţinerea a 5 puncte de pensie, după cum urmează:

a). 46 lei lunar, pentru perioada aprilie – decembrie 2013;

b). 66 lei lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2014;

c). 86 lei lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2015.

(2) Avocaţii prevăzuţi la alineatul (1) pot achita diferenţele stabilite pentru obţinerea maximului de 5 puncte de pensie, în maxim 3 tranşe, până la data de 31.12.2016.

(3) În cazul avocaţilor care s-au pensionat în perioada aprilie 2013 – decembrie 2015 şi care au achitat diferenţele prevăzute la alineatul (1) corespunzător cu data pensionării, filialele C.A.A. vor proceda la recalcularea pensiilor stabilite iniţial.

Art. 2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Consiliului U.N.B.R., către barouri şi către C.A.A..

(2) C.A.A. va face comunicarea prezentei hotărâri către filialele sale şi către avocaţii aflaţi în situaţia sus menţionată, pentru a-şi putea exercita drepturile prevăzute prin aceasta.

C O N S I L I U L U. N. B. R.

Decizia nr.63 privind stabilirea contribuţiei avocaţilor la realizarea bugetului baroului

Hotărârea nr. 59/24.03.2016 a Consiliul U.N.B.R. privind principiile şi măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 50/2015

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA Nr. 59/24.03.2016

privind principiile și măsurile de organizare a examenului

de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), și ale art. 33-37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 24 martie 2016, a dezbătut și a aprobat principiile de măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2014 și a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1.(1) Se aprobă principiile și măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016 ca fiind cele stabilite pentru examenul de primire în profesie - sesiunea septembrie 2015, astfel cum au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1116/05.06.2015.

(2) Modalitatea de examinare a candidaților la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice se păstrează, după cum urmează:

- Examenul constă într-o probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar), respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice).

- Testul grilă cuprinde 100 de întrebări la următoarele materii:

a) organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

b) drept civil;

c) drept procesual civil;

d) drept penal;

e) drept procesual penal.

- Întrebările din testul grilă pot avea unul sau două răspunsuri corecte.

- La testul grilă pentru fiecare întrebare corect soluționată se acordă un punct.

- Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din chestionarul de examen este stabilit de comisia de elaborare a subiectelor și nu poate depăși 4 ore socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea chestionarelor pentru toți candidații.

Art.2.(1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) și se va desfășura prin I.N.P.P.A. Central - București și prin centrele teritoriale ale acestuia.

(2) Data desfășurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii Consiliului U.N.B.R nr. 30/12.12.2015.

(3) Tematica de examen se va revizui și va fi adusă la cunoștința publicului conform prevederilor Statutului profesiei de avocat.

(4) Arondarea candidaților pentru susținerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:

a) I.N.P.P.A. central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Constanța, Tulcea și Dâmbovița;

b) Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;

c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj și Maramureș;

d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Argeș, Teleorman și Vâlcea;

e) Centrul teritorial Iași: Barourile Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;

f) Centrul teritorial Galați: Barourile Galați, Brăila și Vrancea;

g) Centrul teritorial Timișoara: Barourile Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Satu-Mare și Timiș.

Art. 3 (1) Regulamentul de examen se publică, prin afișare pe pagina web a U.N.B.R. și pe pagina web a I.N.P.P.A. central, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea examenului.

(2) Celelalte măsuri organizatorice vor fi decise ulterior de Consiliul U.N.B.R..

Art. 4.(1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. Central - București, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R..

(2) I.N.P.P.A. Central - București, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

C O N S I L I U L U. N. B. R.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 50

12 decembrie 2015

Având în vedere că, potrivit art. 56 alin. (2) lit. a) şi o) din Legea nr. 51/1995, consiliul baroului „adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor legii şi ale statutului profesie” şi „stabileşte cote de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului”;

Ţinând cont de:

- art. 49 din Statutul profesiei de avocat, care prevede în sarcina baroului obligaţia de a verifica menţinerea situaţiei care a justificat suspendarea, obligaţie care nu este prevăzută pentru avocaţii cu drept de exercitare a profesiei;

- art. 335 alin. (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat, care se referă la „veniturile din contribuţiile băneşti şi taxele achitate de avocaţi pentru formarea bugetului baroului şi a bugetului UNBR ori pentru constituirea de fonduri cu destinaţie specială, hotărâte de organele profesiei în condiţiile legii”;

- art. 337 alin. (1) lit. h) din Statutul profesiei, care stabileşte dreptul baroului de „a încasa şi, respectiv, de a colecta taxe pentru activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională”, fără a se face deosebiri din această perspectivă între avocaţii aflaţi pe oricare dintre cele două tablouri, ţinând cont de faptul că baroul are aceleaşi obligaţii cu privire la publicarea şi menţinerea în bună regulă a evidenţei tuturor avocaţilor;

- art. 337 alin. (2) din Statutul profesiei care impune în sarcina Consiliului UNBR stabilirea limitelor maxime ale taxelor prevăzute la art. 337 alin. (1)

Având în vedere că pentru persoanele nominalizate în tabloul avocaţilor fără drept de exercitare a profesiei (suspendare la cerere sau dispusă de organele profesiei, incompatibilitate etc) sunt alocate resurse financiare pentru activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională, activităţi IT, costuri mentenanţă pagină web etc, iar situaţia existentă în prezent, care impune ca acoperirea cheltuielilor să se realizeze din veniturile obţinute de la avocaţii cu drept de exercitare a profesiei, nu este corectă;

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 12 decembrie 2015,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se instituie o taxă anuală de maxim 200 lei pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de barouri cu evidenţa şi mentinerea pe tablou a avocaţilor suspendaţi conform art. 28 din Legea nr. 51/1995.

Art. 2. – Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 63/03.12.2011 privind stabilirea limitelelor maxime ale taxelor prevăzute la art. 337 şi 338 din Statutul profesiei de avocat se completează în mod corespunzător.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată tuturor barourilor şi membrilor Consiliului UNBR şi va fi afişată pe website-ul www.unbr.ro .

C O N S I L I U L U. N. B. R.

Depunere jurământ - 4 decembrie 2015, orele 18:00, Teatrul "Al. Davila"

Serbarea de Crăciun 2015 organizată de Baroul Argeş

SERBAREA DE CRACIUN 2015

organizata de Baroului Arges

Joi, 17 Decembrie 2015, orele 17.00,

toti copiii (cu varsta < 14 ani) avocatilor

sunt asteptati la Teatrul Aschiuta din Pitesti,

pentru intalnirea cu Mos Craciun.

Piesa de teatru oferita : “Ladita fermecata”!

Conferinţa cu tema "Libertatea de exprimare a avocatului"

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de primire - sesiunea septembrie 2015

ANUNT – În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2015. Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015, se va desfășura la data de 14 septembrie 2014 în următoarele locuri de examen:

publicat la data: 07.09.2015

În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2014

Vă anunțăm că examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015, se va desfășura la data de 14 septembrie 2015 în următoarele locuri de examen:

INPPA – structura centrală – Examenul se va desfășura în următoarele imobile:

A. Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, București:

- Facultatea de Drept a Universității din București – accesul candidaților se va face exclusiv prin intrarea de la aripa Vasile Pârvan (partea din dreapta a Palatului Facultății de Drept)

B. Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București:

- Facultatea de Chimie a Universității din București

- Facultatea de Administrație şi Afaceri a Universității din București

- Facultatea de Sociologie a Universității din București

- Facultatea de Psihologie a Universității din București

INPPA – Centrul teritorial Brașov

Facultatea de Drept a Universității Transilvania Brașov – corpul T, Bd. Eroilor, nr. 25, Brașov

INPPA – Centrul teritorial Cluj-Napoca

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2, Cluj-Napoca

INPPA – Centrul teritorial Craiova

Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea din Craiova, str. Calea București nr. 107D, Craiova

INPPA – Centrul teritorial Galaţi

Universitatea Danubius din Galaţi, B-dul Galaţi, nr. 3, Galaţi

INPPA – Centrul teritorial Iaşi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I nr. 11, Iași

INPPA – Centrul teritorial Timişoara

Facultatea de Drept a Universităţii de Vest Timişoara, B-dul Eroilor, Nr. 9A, Timişoara

Sâmbătă, 12 septembrie 2015, pe site-ul INPPA şi la locurile de desfăşurare a examenului se va afişa repartizarea pe săli a candidaţilor.

ACTE NECESARE

PENTRU INSCRIEREA LA

EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015-

(EXCLUSIV PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE AVOCAT STAGIAR)

(dublu exemplar în 2 dosare cu şină)

- cerere de înscriere la examen;

- certificatul de naştere,în copie certificată pentru conformitate;

- certificatul de căsătorie, în copie legalizată;

- actul de identitate în copie;

- diploma de licenţă sau adeverinţă provizorie, în copie legalizată;

- foaia matricolă în copie legalizată, în cazul în care diploma a fost eliberată după anul 1995;

- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de depunerea cererii;

- chitanţa de plată a taxei de înscriere la examen în original (Taxa de inscriere este de 1.000 lei, iar plata se va efectua in contul I.N.P.P.A. Bucureşti - RO56RNCB0082044172480001 -

deschis la B.C.R. –Sucursala Unirea – Bucuresti, cu menţiunea „TAXA EXAMEN PRIMIRE ÎN PROFESIE CA AVOCAT STAGIAR, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015);

- certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de Centrul Medical Ambra, Spitalul Dr. IRIMIA sau Centrul de Diagnostic şi Tratament Brătianu (BĂLCESCU). La eliberarea certificatului candidaţii vor avea asupra lor adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;

- 2 (două fotografii ¾);

DOSARELE SE VOR DEPUNE LA SEDIUL BAROULUI ARGEŞ

din Pitesti, B-dul I.C. Bratianu nr. 42, Bl. 42, sc. E, et.1

ÎN PERIOADA 31 IULIE - 17 AUGUST 2015

REGULAMENTUL, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA SE VOR GĂSI PE

SITE-UL U.N.B.R.: www.unbr.ro

MODELUL CERERII ŞI ACTELE NECESARE SE VOR GĂSI PE SITE-UL BAROULUI ARGEŞ www.barouarges.ro

ACTE NECESARE

PENTRU INSCRIEREA LA

EXAMENUL DE PRIMIRE

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 -

PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE AVOCAT DEFINITIV

(dublu exemplar în 2 dosare cu şină)

- cerere de înscriere la examen;

- certificatul de naştere, casatorie, în copie legalizată;

- actul de identitate în copie;

- diploma de licenţă, în copie legalizată;

- foaia matricolă în copie legalizată, în cazul în care diploma a fost eliberată după anul 1995;

- chitanţa de plată a taxei de înscriere la examen în original (taxa de inscriere este de 1000 LEI,

iar plata se va efectua în contul I.N.P.P.A. Bucureşti- RO56RNCB0082044172480001 -

deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „TAXA EXAMEN PRIMIRE ÎN PROFESIE CA AVOCAT DEFINITIV, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015);

- dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;

- certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

- certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de Centrul Medical Ambra, Spitalul Dr. IRIMIA sau Centrul de Diagnostic şi Tratament Brătianu (BĂLCESCU). La eliberarea certificatului candidaţii vor avea asupra lor adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;

- 2 (două fotografii ¾);

DOSARELE SE VOR DEPUNE LA SEDIUL BAROULUI ARGEŞ

din Pitesti, B-dul I.C. Bratianu nr. 42, Bl. 42, sc. E, et.1

ÎN PERIOADA 31 IULIE - 17 AUGUST 2015

REGULAMENTUL, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA SE VOR GĂSI PE

SITE-UL U.N.B.R.: www.unbr.ro

MODELUL CERERII ŞI ACTELE NECESARE SE VOR GĂSI PE SITE-UL BAROULUI ARGEŞ www.barouarges.ro

ANUNŢ examen de primire în profesia de avocat

postat 24 iun. 2015, 15:17 de Webmaster Barou Argeş

A N U N Ţ

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA organizează examen de primire în profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015. Examenul se va desfasura în data 14 septembrie 2015.

Pentru candidatii ce se vor inscrie in vederea dobandirii titlului profesional de avocat in Baroul Arges, examenul de primire in profesie se va organiza la Centrul Teritorial Craiova al Institutului pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen (aprobat prin Hotărârea nr. 1117 din 05 iunie 2015 a Consiliului U.N.B.R.,pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului-cadru) pot fi depuse la secretariatul Baroului Argeş, in perioada 31 iulie 2015 – 17 august 2015.

Taxa de înscriere la examen este de 1.000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar/definitiv, sesiunea septembrie 2015”,

Modelul cererii de inscriere şi actele necesare întocmirii dosarului se gasesc pe site-ul Baroului Arges (www.barouarges.ro) şi la sediul din Piteşti, str. I.C. Brătianu nr. 42.

Regulamentul si tematica de examen se găsesc pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro).

CERERE de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat

postat 24 iun. 2015, 15:11 de Webmaster Barou Argeş [ actualizat la 13 iul. 2015, 10:08 ]

Descarcă cerere

Nr. înregistrare ……….. data ……………….

Baroul ARGEŞ

CERERE

de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.

(exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar)

Sesiunea SEPTEMBRIE / anul 2015 în vederea înscrierii ulterioare în Baroul ARGEŞ.

1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ……………………………………, fiul/fiica lui ……………….. şi al ………….…………, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) …………………………….............................., …………………………………………………………………………………………………………………………cod numeric

personal ……………………………….. legitimat prin CI/BI, …………… eliberat de …………………………….. telefon/fax:

………………………., e-mail: …………………………………………, solicit înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar – sesiunea ………………………………………………………...

2. Menţionez că sunt licenţiat în drept conform diplomei de licenţă nr. ………..…….…… din data ….……………….. eliberată de Universitatea …………………………………………… Facultatea ………………………………………………… (adeverinţa provizorie nr. ………………….…………….. din data ……………..…… eliberată de Universitatea …………….. …………………………………………………… Facultatea ………….…………………………………………………………

3. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

4. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 15 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat/declar că mă angajez să renunţ la orice stare de incompatibilitate, în cel mult două luni de la data afişării rezultatului definitiv al examenului, sub sancţiunea prevăzută la art. 25 alin (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (vezi NOTA 1).

5. Declar că nu sunt şi nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul …………………..………………… în perioada ……………………… şi că m-am retras / a încetat calitatea mea de avocat pentru următoarele motive: ………………………………………………………………………………………………………...)

6. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 32 din Regulamentul de examen în sensul că în cazul promovării examenului, neurmat de înscrierea în Barou, în termen de cel mult 2 ani de la data afişării rezultatelor examenului, voi fi decăzut din dreptul de a mai solicita înscrierea în Barou.

7. Anexez alăturat, în două exemplare, următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate; b) actul de identitate, în copie; c) diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; f) certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de instituţia sanitară stabilită de Barou şi menţionată în anunţul făcut de Barou; g) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

8. Declar că, în cazul promovării examenului, înţeleg că nu mă pot înscrie în alt barou decât cel la care depun prezenta cerere de înscriere la examen2).

9. Doresc să fiu înscris la I.N.P.P.A.:

- structura centrală (sediul în Bucureşti);

- centrul teritorial I.N.P.P.A. unde a fost susţinut examenul3)

10. Depun prezenta cerere în două exemplare.

Data ………….. Semnătura………………..

Notă: Menţiunile de la pct. 4 şi 5 se completează corespunzător situaţiei fiecărui candidat.

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.

1 Sintagma „care trebuie rezolvată în termen de 2 luni de la emiterea deciziei” prevăzută în art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 297 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 521 din 14 iulie 2014.

2) Conform art. 1 alin. (4) din Hotărârea nr. 1116/06.05.2015 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea

septembrie 2015.

3) Candidaţii care optează pentru înscrierea în barouri ce sunt cuprinse în raza teritorială a unui centru teritorial INPPA se înscriu la acest centru sau pot opta pentru pregătirea iniţială în cadrul structurii centrale a INPPA (în Bucureşti). Candidaţii care optează pentru înscrierea în barouri ce nu sunt cuprinse în raza teritorială a unui centru INPPA, se vor înscrie în vederea pregătirii iniţiale în cadrul structurii centrale a INPPA (în Bucureşti) sau la centrul teritorial INPPA la care a fost susţinut examenul.

Nr. înregistrare ……….. data ………………. .......

Baroul ARGEŞ

CERERE

de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii

titlului profesional de avocat definitiv

Sesiunea SEPTEMBRIE / anul 2015 în vederea înscrierii ulterioare în Baroul ARGEŞ

1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ……………………………..……………………….., fiul/fiica lui ………………............................ şi al ..………….………………………., domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) ……………..………… ………………………., cod numeric personal………………………………………, legitimat prin CI/BI, …………………… eliberat de ………………….. telefon/fax: ………………………………, e-mail: ……………………………., solicit înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv – sesiunea …………………………………………………

2. Menţionez că sunt licenţiat în drept conform diplomei de licenţă nr. ……… …………… din data ………….. eliberată de Universitatea …………………………………………………. Facultatea ……………..…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

4. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 15 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat/declar că mă angajez să renunţ la orice stare de incompatibilitate, în cel mult două luni de la data afişării rezultatului definitiv al examenului, sub sancţiunea prevăzută la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (vezi NOTA1).

5. Declar că am exercitat/exercit funcţia juridică de ………………………. şi am promovat examenul de definitivare în această funcţie.

6. Declar că nu sunt şi nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul ……………………….……………… în perioada ……………………… şi că m-am retras / a încetat calitatea mea de avocat pentru următoarele motive: ……..…....................................………………………………………………………………………..

7. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 32 din Regulamentul de examen în sensul că în cazul promovării examenului,neurmat de înscrierea în Barou, în termen de cel mult 2 ani de la data afişării rezultatelor examenului, voi fi decăzut din dreptul de a mai solicita înscrierea în Barou.

8. Anexez alăturat, în două exemplare, următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie legalizată; b) actul de identitate, în copie; c) diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; e) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; f) certificat privind starea de sănătate, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de instituţia sanitară stabilită de Barou; g) dovada faptului că a promovat examenul de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior; h) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

9. Depun prezenta cerere în două exemplare.

10. Declar că, în cazul promovării examenului, înţeleg că nu mă pot înscrie în alt barou decât cel la care depun prezenta cerere de înscriere la examen2).

Data ………….. Semnătura………………..

Notă: Menţiunile de la pct. 4, 5 şi 6 se completează corespunzător situaţiei fiecărui candidat.

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.

1 NOTĂ: Sintagma „care trebuie rezolvată în termen de 2 luni de la emiterea deciziei” prevăzută în art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 297 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 521 din 14 iulie 2014

2) Conform art. 1 alin. (4) din Hotărârea nr. 1116/05.06.2015 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2015

HOTĂRÂRI ale Consiliului UNBR adoptate în ședința din 05 iunie 2015 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2015

postat 24 iun. 2015, 10:40 de Webmaster Barou Argeş [ actualizat la 24 iun. 2015, 10:45 ]

Anunţ - Adunarea Generală pentru alegeri în cadrul Baroului Argeş şi Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

Descarcă hotărâri

- HOTĂRÂREA Nr. 1115/05.06.2015 privind completarea Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

- HOTĂRÂREA Nr. 1116/05.06.2015 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2015

- HOTĂRÂREA NR. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii Juridice

- HOTĂRÂREA nr. 1118/05.06.2015 privind repartizarea sumelor încasate cu titlu de „taxă de examen”

CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ CONSILIUL FILIALEI ARGEŞ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

În temeiul art. 53 din Legea 51/1995 modificată şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi art. 149, 154 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

C O N V O A C Ă

Adunarea Generală pentru alegeri în cadrul Baroului Argeş şi Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea organelor de conducere/BAROU

a) Decan

b) Consiliul Baroului

c) Comisia de cenzori

d) Comisia de disciplină

2. Alegerea organelor de conducere/FILIALĂ

a) Consiliul

b) Comisia de cenzori

Adunarea Generală se va desfăşura la data de 9 mai 2015, începând cu orele 9,00 la Hotel „RAMADA” Piteşti, Sala de conferinţe – „Diamond”.

Punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la Proiectul inregistrat la Ministerul Justitiei de la 15 iunie 2014

Domnului avocat Florea Gheorghe Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea adunării generale de alegere a organelor baroului Argeş

Anunţ - Balul avocaţilor

SERBAREA DE CRACIUN 2014

PROGRAMUL EVENIMENTELOR ANIVERSARE 26-27 septembrie 2014

Stimate domnule preşedinte,

Consiliul Superior al Magistraturii apreciază cooperarea inter instituţională drept esenţială pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, acesta reprezentând un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor puterilor statului, în limitele atribuţiilor ce le sunt conferite de Constituţie şi celelalte acte normative.

Totodată. Consiliul are îndatorirea de a se implica activ în aspectele care privesc autoritatea judecătorească. în strictă conformitate cu litera şi spiritul actelor normative care guvernează Justiţia română şi în directă conlucrare cu celelalte puteri ale statului de drept.

In acest context, ca urmare a solicitării dumneavoastră adresă membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, vă comunicăm faptul că propunerea de Protocol privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare şi asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală, a fost analizată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în şedinţa din data de 26.03.2015,

In acest sens, ataşat prezentei, vă comunicăm opiniile formulate de instanţele judecătoreşti, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de parchetele de pe lângă curţile de apel, precum şi observaţiile Consiliului.

Descarcă material integral

Art.1. Baza legala a Regulamentului. Competenta organizarii adunarii generale a Baroului

(1) Prezentul Regulament pentru organizarea si desfasurarea adunarii generale de alegere a organelor Barorului Arges (denumit in continuare REGULAMENT) a fost intocmit in temeiul art.68 alin.(6) din Statutul profesiei de avocat si a fost adoptat prin Hotararea Consiliului Baroului Arges nr. 3/04.03.2015.

(2) Consiliul Baroului Arges (denumit in continuare CONSILIU) are competenta de a organiza adunarea generala de alegere a organelor baroului, in temeiul art.53 din Legea nr.51/1995 si at.67 din Statutul profesiei de avocat.

Art.2. Convocarea adunarii generale

(1) Convocatorul adunarii generale se va aproba de catre Consiliu si va cuprinde locul, data si ora adunarii si ordinea de zi a acesteia, fara a include lista de candidati, care va fi facuta publica in conditiile prezentului Regulament. Convocatorul va contine, de asemenea, data si ora limita pana la care se depun candidaturile pentru organele baroului si locul in care se inregistreaza acestea.

(2) Convocarea adunarii generale de alegere a organelor baroului (denumita in continuare ADUNARE GENERALA) se va realiza de secretariatul baroului prin postare pe pagina web a baroului cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii si prin afisare la sediile Baroului Arges in acelasi termen si prin semnarea de catre avocati a unei liste de luare la cunostinta a convocarii.

(3) Prin postarea convocatorului adunarii generale pe pagina web a baroului si prin afisarea acestuia la sediile Baroului Arges se prezuma ca toti avocatii, membri ai Baroului Arges, au luat cunostinta de continutul convocatorului.

Descarcă material integral

BAROUL ARGEŞ

A N U N Ţ

BALUL AVOCAŢILOR VA AVEA LOC ÎN DATA DE 14.03.2015, ÎNCEPÂND CU ORELE 14,00, LA RESTAURANTUL “VICTORIA”.

PREŢUL/MENIU ESTE DE 120 LEI/PERSOANĂ

SERBAREA DE CRACIUN 2014

Organizata de Consiliul Baroului Arges

Miercuri , 17 Decembrie 2014, orele 15.00,

toti copiii (cu varsta < 14 ani) avocatilor

sunt asteptati la Teatrul Aschiuta din Pitesti,

pentru o intalnire de neuitat

cu Mos Craciun si “Scufita Rosie”!

Descarcă material

BAROUL ARGES

1864 – 2014

150 DE ANI DE LA INFIINTARE

PROGRAMUL EVENIMENTELOR ANIVERSARE

26-27 septembrie 2014

Vineri, 26 septembrie 2014 Conferinta privind Noul Cod Civil

Sala de Conferinte a Hotelului Ramada

13.30 – Primirea invitatilor si membrilor Baroului Arges

14.00 – 15.45

“Reglementarea dreptului la viata privata in Noul Cod Civil“ – prof. univ. dr. av. Eugen Chelaru

Reglementari privind dreptul personalitatii vor fi prezentate de av. Pascal Koerfer – membru al Baroului Versailles.

15.45 - 16.00 – Coffee break

16.00 – 17.45

“Noile reglementari in materia raportului de donatie” – conf. univ. dr. av. Romeo Radu Popescu si av. Paul Riquier – fost decan al Baroului Versailles.

La conferinta va participa si dl. Frederic Landon – Decanul Baroului Versailles.

Sambata, 27 septembrie 2014

Sala de Conferinte a Hotelului Ramada

9.30 – Primirea invitatilor si membrilor Baroului Arges

10.00 – 13.00

Adunarea Generala Festiva cu ocazia sarbatoririi a 150 de ani de la infiintarea Baroului Arges ( tinuta obligatorie pentru avocati : roba)

si

Lansarea editiei a II-a a cartii “Istoria Baroului Arges”, autor av. Titica Predescu.

Regulamentul examenului de primire in profesia de avocat

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA NR. 1 28

08 iulie 2014

În conformitate cu Hotărârea nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014, prin care se mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. să adapteze corespunzător Regulamentul de examen - Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R.,

Comisia Permanentă a U.N.B.R., consultată electronic, în perioada 02 - 08 iulie 2014, cu majoritate de voturi,

DECIDE:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat, adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R., în forma anexată prezentei Decizii.

Art.2. - Prezenta Decizie se publică pe pagina de internet a U.N.B.R. (www.unbr.ro), se comunică membrilor Consiliului U.N.B.R., tuturor barourilor, precum şi I.N.P.P.A. Central Bucureşti, care va asigura transmiterea acesteia către Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A..

COMISIA PERMANENTĂ

Descarcă material integral

Publicam Proiectul de lege privind sistemul de pensii al avocatilor transmis de C.A.A

LEGE

privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. Dreptul la asigurări sociale al avocaţilor se exercită în condiţiile prezentei legi prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

Art. 2. Sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor este organizat şi funcţionează în conformitate cu următoarele principii fundamentale:

a) principiul autonomiei, principiu ce, potrivit prezentei legi, stă la baza administrării de sine stătătoare a sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;

b) principiul unicităţii, potrivit căruia sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor este structurat şi construit pe aceleaşi norme de drept pentru toţi participanţii la sistem;

c) principiul contributivităţii, conform căruia fondul de pensii şi cel destinat pentru alte drepturi de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiei obligatorii datorate de fiecare avocat, dreptul la pensie, ca şi celelalte drepturi de asigurări sociale, cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;

d) principiul obligativităţii, în virtutea căruia toţi avocaţii au obligaţia de a participa la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, drepturile exercitându-se corelativ numai cu îndeplinirea obligaţiilor asumate;

e) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege;

f) principiul interesului public, conform căruia dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale este un drept din categoria drepturilor fundamentale, garantate de Constituţia României în scopul realizării protecţiei sociale;

g) principiul solidarităţii sociale, prin intermediul căruia participanţii la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale asigurate în virtutea prezentei legi;

h) principiul specializării contribuţiilor şi fondurilor, pe baza căruia contribuţia la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, precum şi prestaţiile sociale generate de acesta trebuie să se regăsească distinct în fondul de pensii şi în fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale;

i) principiul repartiţiei, în conformitate cu care fondul de pensii şi cel destinat altor drepturi de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului de pensii şi altor drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, conform prezentei legi;

j) principiul imprescriptibilităţii, în virtutea căruia dreptul la pensie nu se prescrie;

k) principiul incesibilităţii, în conformitate cu care dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial;

Descarcă material integral

Oferta de studii de master a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti

Descarcă material

Decizia nr. 113 din 23 mai 2014 a CP; Adresele nr. 48, 49, 50-CI-2014

- Decizia nr. 113 din 23 mai 2014 a Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România prin care s-a aprobat Regulamentul privind emiterea, administrarea şi utilizarea card-ului de identitate CCBE (Consiliul Barourilor Europene) pentru legitimare de către avocaţii definitivi din România, prevăzut în Anexă.

- Materialul intitulat “Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Întrebări şi Răspunsuri pentru Avocaţi”, redactat sub egida Consiliului Barourilor Europene (CCBE).

Materialul constituie un ghid destinat avocaţilor care intenţionează să aducă un caz în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi conţine informaţii şi sfaturi practice pentru:

1. procedurile în fata instanţelor naţionale înainte de aducerea cazului în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;

2. procedurile în faţa Curţii;

3. procedurile de aplicare a hotărârilor Curţii.

- Adresa CAEN-NORMANDY, Memorial Centre For History and Peace privind promovarea competiţiei Internaţionale pentru Drepturile Omului, dedicată avocaţilor, care se pot înscrie la concurs până la 11 noiembrie 2014, înregistrată la UNBR la nr. 49-CI-2014;

- Adresa BARREAU DE PARIS / PROGRAMME DU STAGE INTERNATIONAL 2014, prin care BAroul Paris informeaza cu privire la organizarea programului "Stagiu international de pregătire" a tinerilor avocati în perioada octombrie - noiembrie 2014, înscrierea urmând a se face pînă la data de 30 iunie 2014, înregistrată la UNBR la nr. 48-CI-2014;

- Adresa UIA având ca obiect invitaţie la Seminarul cu tema - "Practica Medicală Greşită", aspecte privind dreptul civil, dreptul penal şi aspecte referitoare la problematica de asigurare, organizat în perioada 27 - 28 iunie 2014 la Sofia.

***

Descarcă material

COMUNICAT: Departamentul Contabilitate al U.N.B.R. informează că la 30.04.2014, în contul "Fondul de solidaritate al avocaţilor" se află suma de...

COMUNICAT: Departamentul Contabilitate al U.N.B.R. informează că la 30.04.2014, în contul "Fondul de solidaritate al avocaţilor" se află suma de 859.549 lei. Distinct, s-a constituit un depozit pentru 180 zile în valoare de 800.000 lei.

În şedinţa Comisiei Permanente şi a Consiliului U.N.B.R. din 23-24.05.2014, s-au aprobat ajutoare din Fondul de solidaritate al avocaţilor în valoare de 105.000 lei.

Anunţ - cursuri pregătire profesională

Descarcă anunţ UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

Piteşti, Str. I.C. Bratianu nr.42 Telefon: (0248)223043, Tel/Fax: (0248)213066

ANUNŢ

BAROUL ARGEŞ organizează, vineri, 27 iunie 2014, cursuri de pregătire profesională cu următoarele teme:

Ora 1400 - Bogdan Dumitrache – formator I.N.M.

„Procesul civil între regularizare şi primul termen de judecată”

Ora 1600 - Romeo Popescu – Cof. Univ. Universitatea Bucureşti

„Aspecte teoretice şi practice privind contractul de întreţinere”

Începere ora 14 00 la Amfiteatrul CC 1 - Universitatea de Stat din Piteşti, B-dul Republicii nr. 71

Nr. ore de pregătire profesională : 10

Taxa de participare: 100 lei

Înscrierile se fac la Secretariatul Baroului Argeş – tel. 0248213066

Adresă privind plata dublă a contribuţiei pentru luna martie 2014 către barou

Descarcă anunţ

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

Piteşti, Str. I.C. Bratianu nr.42 Telefon: (0248)223043, Tel/Fax: (0248)213066

Nr. 220/17.03.2014

Catre,

membrii Baroului Arges,

In sedinta adunarii generale ordinare din 15 martie 2014 a fost adoptata hotararea de a aplica dispozitiile Deciziei nr. 85 din 17 decembrie 1997 a Consiliului Baroului Arges, decizie care a stabilit ca toti membrii Baroului Arges au obligatia de a participa la adunarile generale convocate de Consiliul Baroului, iar avocatii care lipsesc de la adunarile generale vor achita o contributie dubla catre barou in luna in care s-a tinut sedinta adunarii generale. Potrivit art. 70 din Statutul profesiei de avocat hotararile adunarii generale sunt obligatorii pentru membrii baroului.

Avocatii au obligatia de a respecta dispozitiile legii, ale statutului profesiei si ale deciziilor obligatorii ale organelor profesiei.

Potrivit art. 43 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, avocatul este obligat sa participe la toate sedintele convocate de consiliul baroului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care face parte. Absenta repetata si in mod nejustificat constituie abatere disciplinara.

Adunarea generala a constatat ca au fost respectate cerintele legale privind convocarea sedintei din 15 martie 2014 si in consecinta poate adopta hotarari valabile.

Fata de masura dispusa de Consiliul Baroului Arges la data de 17 decembrie 1997 si de dispozitiile legale mai sus enuntate, fata de hotararea adoptata in sedinta adunarii generale din 15 martie 2014, cu respectarea cerintelor de cvorum si cu majoritatea ceruta de lege, avocatii din Baroul Arges care au absentat nemotivat de la sedinta adunarii generale din 15 martie 2014 vor achita pentru luna martie 2014 o contributie catre barou egala cu dublul contributiei lunare.

Serviciul de contabilitate va aduce la indeplinire hotararea adunarii generale din 15 martie 2014. Hotararea a fost consemnata in procesul verbal al sedintei adunarii generale din 15 martie 2014.

Decan,

Av. Alin Postelnicescu

În atenţia decanilor barourilor

Descarcă anunţ

U.N.B.R.

Data: 07/03/2014

Nr. 45-AUT-2014

În atenţia decanilor barourilor

Stimată Doamnă/Stimate Domnule Decan,

Redacţia binecunoscutei reviste „Dreptul”, care apare sub auspiciile Uniunii Juriştilor din România, ne solicită sprijinul în vederea anunţării noului său site precum şi a rugăminţii privind completarea de către cei interesaţi a unui chestionar on-line privind revista.

În acest scop, va rugăm să aveţi amabilitatea de a dispune publicarea pe site-ul baroului pe care îl conduceţi a următorului anunţ:

Dragi colegi avocaţi,

Revista Dreptul şi-a lansat de curând noul site şi va invită cu multă căldură să o sprijiniţi în demersul său de a răspunde cât mai fidel aşteptărilor voastre prin completarea on-line a formularului aflat pe pagina sa de pornire http://www.revistadreptul.com/

Cu sincere urări de bine şi mulţumiri anticipate,

Redacția revistei Dreptul

Vă mulţumesc anticipat.

Cu distinse salutări colegiale,

Av. Dr. Dan Oancea

Vicepreşedinte U.N.B.R.

Registru de asistenţă judiciară 2014

Anunţ important

Descarcă anunţ

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

Piteşti, Str. I.C. Bratianu nr.42 Telefon: (0248)223043, Tel/Fax: (0248)213066

Nr. 719/19.07.2011

ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia avocatilor din Baroul Arges

Avand in vedere ca in ultima vreme a fost sesizata prezenta in preajma instantelor de judecata a unor persoane care pretind ca au calitatea de avocat si ca sunt membri ai Baroului Arges, insa in realitate nu figureaza in tabolul avocatilor cu drept de exercitare, va rugam sa aduceti la cunostinta Consiliului Baroului Arges orice situatie in care aceste persoane prezinta in fata instantelor de judecata respectiv in fata organelor de urmarire penala delegatii de reprezentare si care indeplinesc acte de reprezentare/asistenta juridica. Am constatat ca in imediata apropiere a Tribunalului Arges, Judecatoria Pitesti si a Parchetelor de pe langa Curtea de Apel Pitesti, de pe langa Tribunalul Arges si de pe langa Judecatoria Pitesti este amplasata o emblema care poarta titulatura Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si a Baroului Arges insa numele si datele de contact apartin unor persoane care nu sunt inscrise in Baroul Arges .

Consiliul Baroului Arges a sesizat instantele si organele de urmarire penala din Arges, solicitand sa verifice dreptul unor persoane de a exercita profesia de avocat , in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 51/1995 , astfel incat dreptul la aparare sa fie asigurat in conditii de legalitate . Am adus la cunostinta instantelor si parchetelor din Arges ca vom prezenta o situatie actualizata a avocatilor cu drept de exercitare a profesiei si ca vom sesiza orice incident legat de prezenta unor persoane care pretind ca au calitatea de avocat, insa nu indeplinesc cerintele impuse de Legea nr. 51/1995.

Informatiile pe care le veti furniza vor fi folosite in demersurile noastre pentru impiedicarea persoanelor care nu au calitatea de avocat sa exercite activitati specifice profesiei noastre.

Va multumim pentru sprijin,

Decan,

Av. Alin Postelnicescu

Anunţ privind Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaţilor

Descarcă anunţ

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

Piteşti, Str. I.C. Bratianu nr.42 Telefon: (0248)223043, Tel/Fax: (0248)213066

A N U N Ţ

Având în vedere Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 394/31.03.2012 prin care a fost adoptat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Profesional a Avocaţilor, avocaţii care doresc să fie arbitri pot depune cereri la Secretariatul Baroului Argeş.

Poate fi arbitru orice avocat care are capacitate deplina de exerciţiu a drepturilor, se bucura de reputatie neştirbita, are înaltă calificare si experienţă în domeniul profesional, cu o vechime de minimum 15 ani in profesia de jurist/avocat.

CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ

Hotărâre privind vizarea legitimaţiilor

Descarcă hotărâre

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

Piteşti, Str. I.C. Bratianu nr.42 Telefon: (0248)223043, Tel/Fax: (0248)213066

HOTĂRÂREA NR. 6

DIN 10.04.2013

Consiliul Baroului Arges, intrunit in sedinta din 10 aprilie 2013 , tinand seama de dispozitiile art. 42 din Legea nr. 51/1995 privind profesia de avocat , potrivit cu care avocatul este obligat sa se asigure pentru raspunderea profesionala , in conditiile stabilite prin Statutul profesiei, de cele ale art. 44 din lege , care impun obligatia avocatului de a achita cu regularitate si la timp taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului baroului si a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania si ale filialelor, de dispozitiile art. 6 alin. 4 din Regulamentul Casei de Asigurari a Avocatilor care dispun ca avocatul care nu a platit contributia maxima sa depuna la filiala , in fiecare an, copia deciziei definitive de impunere in cel mult 15 zile de la data comunicarii acesteia de catre organul fiscal precum si copia declaratiei privind veniturile anuale realizate, de noile dispozitii ale Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor care au impus reguli mai stricte in privinta colectarii si virarii sumelor datorate Casei de Asigurari a Avocatilor,

in temeiul art. 56 alin. 2 litera a), din Legea nr. 51/1995 privind profesia de avocat si art. 73 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat, adopta prezenta

HOTARARE

de stabilire a modului in care vor fi vizate semestrial legitimatiile de avocat pentru perioada urmatoare, incepand cu semestrul II al anului 2013 .

Pe baza situatiilor periodice intocmite s-a constatat ca sunt intarzieri la plata taxelor si contributiilor stabilite pentru formarea bugetului baroului si a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania si ale filialelor, intarzieri care creaza dificultati in asigurarea fondurilor necesare pentru plata pensiilor si a ajutoarelor sociale . S-a constatat si ca avocatii nu si-au indeplinit obligatia stabilita de art. 6 alin. 4 din Regulamentul Casei de Asigurari a Avocatilor de a depune anual copie deciziei definitive de impunere si copia declaratiei privind veniturile anuale realizate.

S-a constatat ca avocatii nu depun la sediul Baroului dovada ca au incheiat asigurare de raspundere profesionala, conform dispozitiilor legale mai sus citate.

In sedinta Consiliului Baroului Arges din 10 aprilie 2013 au fost analizate situatiile expuse mai sus si s-a decis ca este necesara adoptarea unei hotarari care sa reglementeze modul in care avocatii vor primi viza semestriala pe legitimatiile de avocat, tinand seama de felul in care sunt indeplinite obligatiile profesionale .

Consiliul Baroului Arges, intrunit cu respectarea cerintelor de cvorum a decis ca incepand cu semestrul II al anului 2013 vor fi vizate numai legitimatiile avocatilor din Baroul Arges care fac dovada ca si-au indeplinit cumulativ obligatia prevazuta de art. 42 din Legea nr. 51/1995 de a incheia asigurare de raspundere profesionala si de a depune dovada in acest sens la sediul Baroului, obligatia de a depune copie de pe decizia definitiva de impunere si copia declaratiei privind veniturile anuale realizate si obligatia de a achita taxele si contributiile profesionale. Nu vor fi vizate legitimatiile avocatilor care au taxe si contributii neachitate pe o perioada mai mare de 2 luni.

Prezenta hotarare a fost adoptata azi 10 aprilie 2013 , la sediul Baroului Arges si va fi publicata pe site-ul Baroului Arges si comunicata la sediul baroului si la birourile din Pitesti, Cimpulung, Curtea de Arges, Topoloveni si Costesti .

Decan,

Av. Alin Postelnicescu

Eficientizarea cheltuirii fondurilor alocate onorariilor

Adresă barouri [descarcă]

Rezultate examen definitivat

Document referitor la poziţia instituţională a Ministerului Justiţiei privind eficientizarea cheltuirii fondurilor alocate onorariilor pentru ajutorul public judiciar şi asistenţă juridică din oficiu în cauzele penale [descarcă]

Comunicat de presă MJ [descarcă]

T O A T E B A R O U R I L E

Stimată doamnă / Stimate domnule

D E C A N

Vă transmitem lucrarea ”Document referitor la poziţia instituţională a Ministerului Justiţiei privind eficientizarea cheltuielilor alocate onorariilor pentru ajutorul public judiciar şi asistenţa juridică din oficiu în cauze penale“, împreună cu comunicatul de presă al Ministerului Justiţiei din data de 17 august 2011, în vederea supunerii dezbaterii publice de către avocaţii înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară şi să comunicaţi la U.N.B.R. concluziile, propunerile ori sugestiile care s-au desprins în urma acestor discuţii, până la data de 19 septembrie 2011, pentru a fi analizate în şedinţa Comisiei Permanente din 23 – 24 septembrie 2011.

Recomandăm ca, înainte de organizarea dezbaterilor, ”Documentul“ să fie postat pe site-ul baroului şi afişat atât la avizierul baroului, cât şi la cel al serviciului de asistenţă judiciară.

Vă rugăm să precizaţi sumele cu titlu de onorariu care au fost achitate de baroul dvs. pentru asistenţa judiciară prin avocat conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

P R E Ş E D I N T E,

av. dr. Gheorghe FLOREA

REZULTATE EXAMEN DEFINITIVAT - SESIUNEA FEBRUARIE 2010

Adunare generală 2010

Preşedinte Subcomisie,

Av. Nicolae Zărnescu

CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ

CONSILIUL

FILIALEI ARGEŞ

A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

DIN ROMÂNIA

În temeiul art. 51 urm. din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi art. 40 urm. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de activitate al Baroului Argeş/2009;

2. Prezentarea situaţiei economico-financiare;

3. Raportul Comisiei de Disciplină;

4. Prezentarea raportului de activitate şi situaţia economico-financiară ale Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2009;

5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Argeş/2009;

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2010;

7. Diverse – discuţii.

Adunarea se va desfăşura la data de 27 februarie 2010 începând cu orele 9.30, la Teatrul „Alexandru Davila”.

În caz de neîntrunire a quorum-ului se va face aplicarea art. 52 din Legea nr. 51/1995.

Oficii [ianuarie - martie 2010]

Avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică din oficiu în perioada Ianuarie - Martie 2010

Detalii: Oficii [ianuarie - martie 2010]