Noutăţi‎ > ‎

CERERE de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat

postat 24 iun. 2015, 05:11 de Webmaster Barou Argeş   [ actualizat la 13 iul. 2015, 00:08 ]

Descarcă cerere

Nr. înregistrare ……….. data ……………….

Baroul ARGEŞ

 

 

CERERE

de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.

(exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar)

 

Sesiunea SEPTEMBRIE / anul 2015  în vederea înscrierii ulterioare în Baroul ARGEŞ.

 

 

1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ……………………………………, fiul/fiica lui ……………….. şi al ………….…………, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) …………………………….............................., …………………………………………………………………………………………………………………………cod numeric

personal ……………………………….. legitimat prin CI/BI, …………… eliberat de …………………………….. telefon/fax:

………………………., e-mail: …………………………………………, solicit înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar – sesiunea ………………………………………………………...

                2. Menţionez că sunt licenţiat în drept conform diplomei de licenţă nr. ………..…….…… din data ….……………….. eliberată de Universitatea …………………………………………… Facultatea ………………………………………………… (adeverinţa provizorie nr. ………………….…………….. din data ……………..…… eliberată de Universitatea …………….. …………………………………………………… Facultatea ………….…………………………………………………………

3. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

4. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 15 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat/declar că mă angajez să renunţ la orice stare de incompatibilitate, în cel mult două luni de la data afişării rezultatului definitiv al examenului, sub sancţiunea prevăzută la art. 25 alin (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (vezi NOTA 1).

5. Declar că nu sunt şi nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul …………………..………………… în perioada ……………………… şi că m-am retras / a încetat calitatea mea de avocat pentru următoarele motive: ………………………………………………………………………………………………………...)

6. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 32 din Regulamentul de examen în sensul că în cazul promovării examenului, neurmat de înscrierea în Barou, în termen de cel mult 2 ani de la data afişării rezultatelor examenului, voi fi decăzut din dreptul de a mai solicita înscrierea în Barou.

7. Anexez alăturat, în două exemplare, următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate; b) actul de identitate, în copie; c) diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; f) certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de instituţia sanitară stabilită de Barou şi menţionată în anunţul făcut de Barou; g) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

8. Declar că, în cazul promovării examenului, înţeleg că nu mă pot înscrie în alt barou decât cel la care depun prezenta cerere de înscriere la examen2).

9. Doresc să fiu înscris la I.N.P.P.A.:

- structura centrală (sediul în Bucureşti);

- centrul teritorial I.N.P.P.A. unde a fost susţinut examenul3)

10. Depun prezenta cerere în două exemplare.

 

Data …………..                                                                                                                   Semnătura………………..

 

 

Notă: Menţiunile de la pct. 4 şi 5 se completează corespunzător situaţiei fiecărui candidat.

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.

1 Sintagma „care trebuie rezolvată în termen de 2 luni de la emiterea deciziei” prevăzută în art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 297 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 521 din 14 iulie 2014.

 

2) Conform art. 1 alin. (4) din Hotărârea nr. 1116/06.05.2015 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea

septembrie 2015.

3) Candidaţii care optează pentru înscrierea în barouri ce sunt cuprinse în raza teritorială a unui centru teritorial INPPA se înscriu la acest centru sau pot opta pentru pregătirea iniţială în cadrul structurii centrale a INPPA (în Bucureşti). Candidaţii care optează pentru înscrierea în barouri ce nu sunt cuprinse în raza teritorială a unui centru INPPA, se vor înscrie în vederea pregătirii iniţiale în cadrul structurii centrale a INPPA (în Bucureşti) sau la centrul teritorial INPPA la care a fost susţinut examenul.

Nr. înregistrare ……….. data ………………. .......

Baroul ARGEŞ

 

CERERE

de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii

titlului profesional de avocat definitiv

 

Sesiunea SEPTEMBRIE  / anul 2015 în vederea înscrierii ulterioare în Baroul ARGEŞ

 

 

1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ……………………………..……………………….., fiul/fiica lui ………………............................ şi al ..………….………………………., domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) ……………..………… ………………………., cod numeric personal………………………………………, legitimat prin CI/BI, …………………… eliberat de ………………….. telefon/fax: ………………………………, e-mail: ……………………………., solicit înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv – sesiunea …………………………………………………

2. Menţionez că sunt licenţiat în drept conform diplomei de licenţă nr. ……… …………… din data ………….. eliberată de Universitatea …………………………………………………. Facultatea ……………..…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

4. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 15 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat/declar că mă angajez să renunţ la orice stare de incompatibilitate, în cel mult două luni de la data afişării rezultatului definitiv al examenului, sub sancţiunea prevăzută la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (vezi NOTA1).

5. Declar că am exercitat/exercit funcţia juridică de ………………………. şi am promovat examenul de definitivare în această funcţie.

6. Declar că nu sunt şi nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul ……………………….……………… în perioada ……………………… şi că m-am retras / a încetat calitatea mea de avocat pentru următoarele motive: ……..…....................................………………………………………………………………………..

7. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 32 din Regulamentul de examen în sensul că în cazul promovării examenului,neurmat de înscrierea în Barou, în termen de cel mult 2 ani de la data afişării rezultatelor examenului, voi fi decăzut din dreptul de a mai solicita înscrierea în Barou.

8. Anexez alăturat, în două exemplare, următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie legalizată; b) actul de identitate, în copie; c) diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; e) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; f) certificat privind starea de sănătate, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de instituţia sanitară stabilită de Barou; g) dovada faptului că a promovat examenul de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior; h) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

                9. Depun prezenta cerere în două exemplare.

10. Declar că, în cazul promovării examenului, înţeleg că nu mă pot înscrie în alt barou decât cel la care depun prezenta cerere de înscriere la examen2).

 

Data …………..                                                                                                                                     Semnătura………………..

 

 

 

 

Notă: Menţiunile de la pct. 4, 5 şi 6 se completează corespunzător situaţiei fiecărui candidat.

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.

1 NOTĂ: Sintagma „care trebuie rezolvată în termen de 2 luni de la emiterea deciziei” prevăzută în art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 297 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 521 din 14 iulie 2014

2) Conform art. 1 alin. (4) din Hotărârea nr. 1116/05.06.2015 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2015

Comments